kamera on-line

Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Pompejańskiej

 

 Apostolstwo Dobrej Śmierci • Górka Klasztorna • 89-310 Łobżenica

Tel. 67 286-00-38 • biuro@apostolstwo.pl • www.apostolstwo.pl


  11stycznia 2015 r.

 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Czcigodni Księża Proboszczowie! Kochani Zelatorzy!

Drodzy Czciciele Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci i Matki Bożej Różańcowej z Pompejów!

  Pragnę zachęcić do włączenia się w peregrynację obrazu Królowej Różańca Świętego z Pompejów, która poprzez inspirację Wspólnoty Apostolstwa diecezji bielsko-żywieckiej już trwa.

Od 2002 roku Wspólnota Apostolstwa Dobrej Śmierci tej diecezji przy poparciu i błogosławieństwie ks. bpa Tadeusza Rakoczego – ówczesnego Ordynariusza diecezji i ks. prałata Alojzego Zubra, rozpowszechniała Nowennę Pompejańską na skalę światową poprzez wszelkie dostępne środki przekazu, (również w języku angielskim).

W 2008 roku wspólnota ADŚ przy Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie otrzymała w darze od biskupa Tadeusza Rakoczego obraz z wizerunkiem Matki Bożej Pompejańskiej – Królowej Różańca Świętego, który w dniu 1 czerwca 2008 roku, w czasie dorocznej diecezjalnej pielgrzymki ku czci św. Jana Sarkandra, został uroczyście poświęcony i wprowadzony do sanktuarium.

Od 2 sierpnia 2008 r. w Sanktuarium Świętego Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie członkowie wspólnot modlitewnych Apostolstwa Dobrej Śmierci diecezji bielsko-żywieckiej i spoza niej, gromadzą się każdego 2-go dnia miesiąca na Nabożeństwie Pompejańskim, w czasie którego odmawiane są 4 części Różańca Świętego. Nabożeństwo kończy Msza św. o godz. 21.oo.

W czasie nabożeństw pompejańskich Królowej Różańca Świętego polecane są wszystkie nabrzmiałe problemy świata, Ojczyzny, rodziny. Zanoszone są modlitwy za papieża, biskupów, kapłanów - o ich świętość, i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o powstrzymanie kryzysu wiary, kryzysu gospodarczego, o odnowienie chrześcijaństwa w Europie, o wyjście osób z uzależnień, o życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci i w osobistych sprawach i tych zapisanych w „księdze próśb i podziękowań”. 

Z radością informuję, że modlitwa różańcowa w formie Nowenny Pompejańskiej mocno wrosła już w naród polski, a nade wszystko we wspólnoty Apostolstwa, które rozbudzają modlitwę różańcową w tej formie.

W lutym 2014 r. wymieniony wyżej obraz zastąpiony został nowym obrazem namalowanym na płótnie, przez ks. Bogumiła Nowosiadłego MSF. 

Wydarzenie to zrodziło w sercach czcicieli potrzebę aby Maryja w swoim Pompejańskim wizerunku przyszła do parafii i rodzin z pocieszeniem, ze światłem miłości, aby chronić nas w czasach, kiedy ludzie głośniej niż zwykle, 

nawet ochrzczeni, żądają zmiany ustanowionego przez Boga prawa. Żądają prawa do zabijania nienarodzonych, skracania cierpienia, rozwodów, legalizowania związków partnerskich, edukacyjnego deprawowania nieletnich - młodzieży i dzieci. Stajemy się świadkami zdarzeń charakterystycznych dla czasów apokaliptycznych, kiedy grzechy sodomskie podnoszone są do rangi normalności. Chcemy, aby u Maryi jak najwięcej osób szukało ratunku i jak najwięcej osób sięgało po koronkę różańca, wpatrując się w obraz Królowej Różańca Świętego, o którym bł. Bartolo Longo mówił, że jest narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego Miłosierdzia. To też będzie czas uczenia się wypowiadania w trudnych momentach zawierzenia: Bądź wola Twoja, Panie.

Pragnieniem jest aby w czasach nasyconych nienawiścią i wrogością do Kościoła, zaszczepić w ludzkie serca wytrwałą modlitwę różańcową, aby w ten sposób okazać miłość i upraszać nadprzyrodzoną pomoc. 

Obraz ten peregrynował już w kilku parafiach archidiecezji krakowskiej i katowickiej. Z zapisów w „księdze próśb i dziękczynienia”, wędrującej z obrazem, wynika o obfitości łask - owoców tej peregrynacji. 

Peregrynacja obrazu Królowej Różańca Świętego spotkała się z przychylnością ks. bpa Romana Pindla – Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej i ks. kan. Antoniego Dewora – proboszcza parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie – kustosza Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce.

Zachęcam Czcigodnych Księży i Zelatorów do przyjęcie peregrynującego obrazu, a tym samym włączenia się w tą formę ożywienia pobożności Maryjnej płynącej z modlitwy różańcowej. Według orędzi Maryi modlitwa różańcowa jest potężną bronią przeciwko piekłu, ma moc zwalczyć zło, zniszczyć grzech, pokonać herezję.

Peregrynacja odbywa się wg zasad, które stanowią załącznik do pisma.

Dziękuję za modlitwy oraz za wszelkie dobro. Zapewniam o mojej wdzięczności oraz stałej pamięci w modlitwie. 

(-) ks. J. Antoni Żebrowski msf 

       Dyrektor Stowarzyszenia 


Peregrynacja obrazu Matki Bożej Pompejańskiej po parafiach - ogólne zasady.

1. Obraz Matki Bożej Pompejańskiej, dar ks. bpa Tadeusza Rakoczego, jest własnością Wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci, a codziennym miejscem przechowywania jest Sanktuarium św. Jana Sarkandra na Kaplicówce w Skoczowie. Kustoszem sanktuarium jest ks. kan. Antoni Dewor – proboszcz Parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie.

2. Główną intencją nawiedzenia będzie wypraszanie, za pośrednictwem Królowej Różańca Świętego z Pompejów, daru życia Narodu Polskiego i całego świata zgodnie z przykazaniami i Ewangelią, a szczególnie powstrzymanie szerzących się zgubnych ideologii wymierzonych przeciw Stwórcy i zahamowania prześladowania chrześcijan.

3. Obraz MB Pompejańskiej, w ramach peregrynacji, nawiedzał będzie parafie, w których działają wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci w diecezji, w kraju, a nawet poza granicami. Obraz peregrynować może również po parafiach gdzie takie wspólnoty nie istnieją - na życzenie proboszcza parafii, a także na prośbę rodzin i osób indywidualnych. 

4. Obraz w danej parafii przebywał będzie przez okres - zgodnie życzeniem proboszcza.

5. Zelatorzy ADŚ lub liderzy innych wspólnot modlitewnych, wyznaczeni przez proboszcza parafii, prowadzą  koordynację  związaną z peregrynacją obrazu do wspólnot, rodzin i  osób samotnych (ustalają terminarz zawierający m.in. dane adresowe miejsca pobytu obrazu). 

6. O terminie nawiedzenia należy poinformować wiernych w odpowiednim czasie i w sposób zwyczajowo przyjęty w danej parafii.

7. Celem uzyskania obfitych owoców nawiedzenia winno być ono poprzedzone duchowym przygotowaniem wiernych wg ustaleń proboszcza. Jedną z propozycji jest przeprowadzenie „Nowenny” wg załącznika nr 1.

8. Przed i w czasie peregrynacji należy udostępnić parafianom materiały informacyjne, dotyczące Nowenny Pompejańskiej.

9. Peregrynacja odbywać się będzie wg wcześniej ustalonych terminów.

10. Obraz odbierać będzie upoważniona przez proboszcza delegacja. W czasie przewożenia obrazu należy zachować wszelkie środki ostrożności, zapobiegające jego uszkodzeniu.

11. Obraz należy umieścić w miejscu dobrze widocznym, w pobliżu głównego ołtarza.

12. Do adorowania obrazu należy zaprosić poszczególne wspólnoty modlitewne, działające przy parafii, z ewentualnym wyznaczeniem czasu czuwania.

13. Scenariusz, związany z obecnością obrazu, indywidualnie ustalają poszczególne parafie. Przykładowy scenariusz zawiera załącznik nr 2.

14. Peregrynujący obraz posiada również swoją peregrynacyjną księgę intencji, w której można dokonywać wpisów, (mogą one zawierać skrótowe relacje z peregrynacji oraz przybierać formę modlitwy i intencji oraz fotografie). Wszystkie intencje włączone są każdego 2 dnia miesiąca do Mszy św. odprawianej na Kaplicówce w Skoczowie.

15. W czasie peregrynacji adorujący mogą złożyć ofiarę, która przeznaczona będzie na działalność misyjną.

16.Osobami koordynującymi są:

ks. Antoni Dewor, proboszcz parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Skoczowie, kustosz Sanktuarium św. Jana Sarkandra,  tel. 33 853 3248, +48 601, mail: ade@pro.onet.pl

ks. prał. Alojzy Zuber -  moderator diecezjalny ADŚ - tel. 509 469 395,

Lidia Greń-Wajdzik – zel. diec. i animator, tel. 794 423 362, 696 852 632,

Kazimierz Chrapek – zel. i animator, tel. 691 892 545. 

(-) ks. J. Antoni Żebrowski msf 


Załącznik Nr 1

NOWENNA - PRZED WPROWADZENIEM OBRAZU MATKI BOŻEJ POMPEJAŃSKIEJ – Królowej Różańca Świętego

TEMAT I DNIA NOWENNY

GODNE PRZYGOTOWANIE SIĘ NA PRZYJĘCIE OBRAZU MATKI BOŻEJ POMPEJAŃSKIEJ

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do przyjęcia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się o godne przeżycie przybycia Ikony oraz o jego liczne i trwałe owoce, aby opieka i wstawiennictwo Matki Najświętszej pogłębiały naszą wiarę, nadzieję i miłość w codziennym życiu. Ciebie prosimy...

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, nasza Pani - Królowo Różańca Świętego! Z bezgraniczną ufnością zwracamy się do Ciebie obciążeni brzemieniem krzyża. Z królewską hojnością wypraszasz u Boga potoki łask dla sług i służebnic Twoich. W Tobie pokładamy naszą nadzieję i przez Twoje wstawiennictwo polecamy serdeczne prośby nasze, szczególnie prosząc o godne przeżycie Nawiedzenia oraz o jego liczne i trwałe owoce. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w I tajemnicy radosnej Różańca św. Zwiastowanie NMP (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT II DNIA NOWENNY

W INTENCJI RODZINY, ABY BYŁA BOGIEM SILNA

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła powszechnego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się przez wstawiennictwo naszej Matki i Królowej, aby rodziny nasze stawały się Bogiem silne, budując swoją teraźniejszość i przyszłość na Chrystusie i z Chrystusem. Ciebie prosimy...

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Razem z Tobą, Maryjo, prosimy Chrystusa i przyrzekamy stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego oraz umacniać w rodzinach królowanie Jezusa Chrystusa, broniąc czci Imienia Bożego i wszczepiając w umysły i serca dzieci ducha Ewangelii. Matko, proś Swojego Syna, aby dzieci w rodzinach były wychowywane w oparciu o oblubieńczą miłość rodziców. Bogarodzico, ochraniaj przed lękiem polskie rodziny przy spełnianiu swoich chrześcijańskich powinności. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w III tajemnicy radosnej Różańca św. Narodzenie Pana Jezusa. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT III DNIA NOWENNY

W INTENCJI CHORYCH, CIERPIĄCYCH I OSAMOTNIONYCH 

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła świętego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się przez wstawiennictwo Matki Bolesnej za wszystkich chorych, cierpiących i osamotnionych, aby dzięki modlitwie i pomocy bliźnich odczuli, że Bóg ich szczególnie kocha i im błogosławi. Ciebie prosimy.

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Pompejańska Królowo Różańca Świętego wstawiaj się za chorymi, cierpiącymi i osamotnionymi braćmi i siostrami, wypraszaj dla nich Boże miłosierdzie. Proś Syna, aby przemienił naszą obawę w radosne dziękczynienie. Matko, Uzdrowienie chorych, otocz opieką wszystkich cierpiących, aby odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w IV tajemnicy bolesnej Różańca św. Dźwiganie Krzyża. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT IV DNIA NOWENNY

O GŁĘBOKĄ WIARĘ I DOJRZAŁĄ MILOŚĆ W PARAFII

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła świętego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się za naszą wspólnotę parafialną, aby wstawiennictwo Matki dobrej przemiany przyczyniło się do pogłębienia wiary i zaowocowało dojrzałą miłością. Ciebie prosimy...

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, stałaś się przepięknym przybytkiem, z którego wyszedł Chrystus, Światło narodów i Oblubieniec Kościoła. Opromieniona chwałą Syna jaśniejesz jako nadzieja dla nas wiernych i obrona wiary. Matko dobrej przemiany, uproś naszej wspólnocie parafialnej łaskę głębokiej wiary i dojrzałej miłości. Z Tobą Maryjo, w Jezusie Chrystusie odnajdujemy siły do moralnej odnowy. Matko Boga, dopomóż nam w tej wspólnocie parafialnej przez osobiste uświęcenie, stać się przyczyną odnowy całego narodu. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w V tajemnicy bolesnej Różańca św. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT V DNIA NOWENNY

O GORLIWE ŚWIĘTOWANIE NIEDZIELI, KTÓRA JEST DNIEM PAŃSKIM

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła na całym świecie, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się o gorliwe świętowanie niedzieli, która jest Dniem Pańskim, aby cotygodniowe spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem czyniło Jego uczniów coraz bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości. Ciebie prosimy...

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Matko Chrystusa, wierni wpatrują się w Ciebie, gdy słuchają słowa głoszonego podczas niedzielnego zgromadzenia, ucząc się zachowywać je i rozważać w sercu. Od Ciebie Maryjo uczą się stać pod krzyżem, aby składać Bogu Ojcu ofiarę Chrystusa i łączyć z nią ofiarę własnego życia. Matko Kościoła, uproś naszej wspólnocie parafialnej łaskę gorliwego świętowania niedzieli, która jest Dniem Pańskim. Razem z Tobą Maryjo, wołamy do Pana Jezusa w I tajemnicy chwalebnej Różańca św. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT VI DNIA NOWENNY

O LICZNE I DOBRE POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE, ZAKONNE I MISYJNE

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła świętego, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy...

 Módlmy się w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, aby wstawiennictwo Matki Kapłanów wypraszało powołanym wierność Bożym tajemnicom i owocowało w życiu młodych radosną odpowiedzią na wezwanie Zbawiciela. Ciebie prosimy...

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, łaski pełna i Matko łaski, Matko Kapłanów, otaczaj opieką biskupów i prezbiterów, którzy podobnie jak Ty, zostali wezwani do współdziałania z Duchem Świętym, aby Jezus rodził się na nowo w sercach wiernych. Wypraszaj biskupom i prezbiterom, u troskliwego Ojca łaskę, aby byli wiernymi szafarzami Bożych tajemnic. Niech przy Twojej pomocy Matko Najlepsza, wprowadzają ludzi na drogę pojednania i sprawią, aby Eucharystia była źródłem siły w życiu wiernych, nad którymi sprawują pieczę pasterską. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w III tajemnicy chwalebnej Różańca św. Zesłanie Ducha Świętego. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT VII DNIA NOWENNY

W INTENCJI MŁODZIEŻY, ABY SWOJE ŻYCIE BUDOWAŁA NA SKALE

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła w naszej Ojczyźnie, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy…

 Módlmy się w intencji młodzieży, aby wstawiennictwo Matki Mądrości umacniało młodych ludzi w odważnym budowaniu swojego życia na Chrystusie i z Chrystusem. Ciebie prosimy…

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Maryjo, Matko Mądrości, Ty jesteś jutrzenką, która poprzedza wschód Słońca sprawiedliwości, Chrystusa, naszego Odkupiciela. Najświętsza Maryjo Panno naucz młodych ludzi rozeznawać wolę Ojca niebieskiego wobec ich życia. Wyjednaj im moc i mądrość, aby umieli rozmawiać z Bogiem i mówić o Bogu. Niech młodzież przynaglona Twoim przykładem buduje swoje życie na Skale, stając się głosicielami Chrystusowej nadziei, miłości i pokoju. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w IV tajemnicy chwalebnej Różańca św. Wniebowzięcie NMP. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT VIII DNIA NOWENNY  

O WIERNOŚĆ JEZUSOWI I JEGO MATCE

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła św., a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy…

 Módlmy się o wierność Jezusowi i Jego Matce, abyśmy w cywilizacyjnym zgiełku kierowali się głosem Ewangelii. Ciebie prosimy…

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

Pompejańska Pani, Maryjo Dziewico, wierzymy i wyznajemy, że Twój Syn a nasz Pan, Jezus Chrystus, jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Matko nasza, wyznajemy wiarę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół pielgrzymujący w tej wspólnocie parafialnej. Razem z Tobą, Maryjo, wołamy do Chrystusa: „Panie, przymnóż nam wiary!” Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w III tajemnicy światła Różańca św. Głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia. (dziesiątek Różańca św.)

TEMAT IX DNIA NOWENNY  

W INTENCJI OJCZYZNY – O ZACHOWANIE TOŻSAMOŚCI KATOLICKIEJ I NARODOWEJ 

WEZWANIA DO MODLITWY POWSZECHNEJ

 Módlmy się w intencji Kościoła w Polsce i Czechach, a zwłaszcza naszej parafii, aby moc Ducha Świętego towarzyszyła w dobrym przygotowaniu do nawiedzenia Matki Bożej Pompejańskiej w Jej Świętym Wizerunku. Ciebie prosimy…

 Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny, aby wstawiennictwo naszej Królowej owocowało zachowaniem tożsamości katolickiej i narodowej. Ciebie prosimy…

MODLITWA (przed lub po Mszy św.)

O Maryjo, Pompejańska Pani, wyniesiona przez Syna do niebieskiej chwały, otaczaj macierzyńską miłością nasz polski naród, który Cię wybrał na swoją Królową. Najlepsza Matko i Królowo udziel nam pociechy w utrapieniach, broń w niebezpieczeństwach i wspieraj w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański. Matko Pompejańska ogarnij miłością Ducha Świętego, Kościół i naród polski. Sprowadź na drogę wiary wszystkich niewierzących braci naszych. Razem z Tobą Maryjo wołamy do Pana Jezusa w V tajemnicy chwalebnej Różańca św. Ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi.


 Załącznik Nr 2

 Przykładowy scenariusz nawiedzenia obrazu z wizerunkiem M.B. Różańcowej z Pompejów  

Pierwszy dzień:

17.00 Powitanie obrazu 

17.05 Nabożeństwo przypadające na dany okres roku liturgicznego np. majowe, do Najświętszego Serca Jezusowego, droga krzyżowa, nieszpory itp.

18.00 Msza święta w intencji kapłanów i czcicieli M.B. Różańcowej,

19.00 Nowenna Pompejańska - 3 części Różańca Św.

20.30 świadectwa czcicieli wyproszone Nowenną Pompejańską.

21.00 Apel Jasnogórski i zakończenie.

Drugi dzień:

 9.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny,

 9.30 - 15.00 indywidualne adorowanie w ciszy Matki Bożej Różańcowej, 

15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego,

15.30 adorowanie Matki Bożej Różańcowej przez grupy modlitewne działające przy parafii,

18.00 Msza święta.

19.00 Nowenna Pompejańska - 3 części Różańca Św.

20.30 świadectwa czcicieli wyproszone Nowenną Pompejańską,

21.00 Apel Jasnogórski i zakończenie.

Trzeci dzień:

 9.00 Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny,

 9.30 - 15.00 indywidualne adorowanie w ciszy Matki Bożej Różańcowej, 

15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego,

15.30 pożegnanie obrazu,

16.00 przekazanie obrazu.